RAFBHP KURS KURSY SZKOLENIA NADZORY BHP PPOZ INSTRUKCJE OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DOKUMENTACJA POWYPADKOWA GAŚNICE ERGONOMIA BEZPIECZEŃSTWO PRACY OBLICZANIE WYDATKU ENERGETYCZNEGO PLAN BIOZ INFORMACJA BIOZ SZKOLENIA Z ZAKRESU WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH SZKOLENIE PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
reklama 

NA ŻYCZENIE PAŃSTWA I PRZY WSPÓŁPRACY SPORZĄDZAMY PLAN BIOZ !


PLAN BIOZ  sporządza się w przypadku, gdy:

Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Lub

W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:
 • Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
 • Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowi ludzi.
 • Stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
 • Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
 • Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników.
 • Prowadzonych w tunelach, studniach, pod ziemią.
 • Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
 • Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
 • Wymagających użycia materiałów budowlanych.
 • Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,

Uwaga!
Szczegółowy zakres robót ogłoszony jest w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Treść planu BIOZ

Plan BIOZ skąłda się z następujących części:
 • Strona tytułowa.
 • Część opisowa.
 • Część rysunkowa, sporządzona na części projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Strona tytułowa zawiera:
 • Nazwę i adres obiektu budowlanego.
 • Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres.
 • Imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.
Część opisowa zawiera:
 • Z akres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
 • Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
 • Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 • Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
 • Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.
 • Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
  - Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
  - Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
 • Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
 • Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
 • Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Część rysunkowa
Część rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

 • Czytelną legendę.
 • Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie.
 • Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi.
 • Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych.
 • Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.
 • Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów.
 • Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu.
 • Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Uwaga!
 • W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 • Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.
 
Copyright ©2010 by rafbhp Radomsko - linki, katalog stron WWWDj, Wodzirej, Wesele. Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Tomaszów, Radomsko.
Darmowy Katalog StronBHP i PPOŹ Szkolenia i nadzoryDarmowy katalog stron internetowychPromują nas katalogistron.net
Pozycjonowanie Stron Częstochowa Katalog Jaboleseo katalogkatalog stron
Katalog stron - nKatalogKatalog stronkatalog stron internetowychnoclegi Warszawa - noclegi Warszawakatalog.dopisuj.pl - najlepsze strony w najlepszym katalogu!Katalog Stronhttp://lodzkie.turegion.pl/rafbhpszkolenia.html"stat4uDodaj stronę do kataloguZwrot podatku
Biuro podatków zagranicznych. Jeśli legalnie pracowałeś za granicą, odzyskamy Twój podatek. Szybkie i sprawne procedury, niskie prowizje.Kursy i szkolenia BHPSexowna bieliznaPlexusKatalog Stron wwwkatalogmen.plWzrost.net - katalog najlepszych stron!
Katalog stron wwwKatalog stronKatalog stron internetowych Sznurkownia.plKatalog stron wartych uwagiwymiana linkaminoclegi Warszawa - noclegi WarszawaMaszyny do MetaluKatalog stron i firm Łódźkatalog abixBranżowy Katalog Stron InternetowychGoogle bot last visit powered by Bots VisitYahoo bot last visit powered by Bots VisitMsn bot last visit powered by Bots VisitFree Automatic BacklinkKreator Stron www