RAFBHP KURS KURSY SZKOLENIA NADZORY BHP PPOZ INSTRUKCJE OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DOKUMENTACJA POWYPADKOWA GAŚNICE ERGONOMIA BEZPIECZEŃSTWO PRACY OBLICZANIE WYDATKU ENERGETYCZNEGO PLAN BIOZ INFORMACJA BIOZ SZKOLENIA Z ZAKRESU WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH SZKOLENIE PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
reklama 
Szybkie i wszechstronne przeanalizowanie każdego wypadku przy pracy, z rzetelnym ustaleniem jego przyczyn i okoliczności, jest niezbędne ze względu na działania profilaktyczne podejmowane zarówno w skali lokalnej - czyli zakładu pracy, branży - jak i w skali całego kraju.
Obowiązujące przepisy dotyczące tematyki wypadkowej podają sposób postępowania osób poszkodowanych w wypadku, pracodawców, pracowników służby bhp, innych niż poszkodowany pracowników danego zakładu w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

 OFERUJEMY  PRACODAWCOM POMOC W REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW - PROWADZIMY I MONITORUJEMY CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO.

Pojęcie wypadku przy pracy
Zgodnie z ustawą wypadkową (z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie spełniające cztery przesłanki, tj.:
1. zdarzenie nagłe,
2. wywołane przyczyną zewnętrzną,
3. powodujące uraz lub śmierć,
4. które wystąpiło w związku z pracą.

Ustawa wypadkowa wprowadziła pewne pojęcia dotyczące rodzajów wypadków - definicje następujących kategorii wypadków przy pracy:
1. Wypadek śmiertelny,
2. Wypadek ciężki,
3. Wypadek zbiorowy.
Pozostałe wypadki przy pracy, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach nazywane bywają "zwykłymi", choć niewątpliwie żadne zdarzenie wypadkowe nie należy nazywać zwykłym.

Istnieją jeszcze:
- wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy,
- wypadki, które powstają w szczególnych okolicznościach,
- wypadki w drodze do/z pracy.

Obowiązki pracodawcy związane z zaistniałym wypadkiem

     Podstawowe obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy określone są w art. 234 § 1 Kodeksu pracy. Pracodawca zobowiązany jest przede wszystkim: podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce wypadku, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku w przewidzianym przepisami prawa trybie, zastosować odpowiednie środki w celu zapobieżenia podobnym wypadkom, sporządzić właściwą dokumentację wypadku.
O każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy oraz prokuratora. Szczegółowe obowiązki pracodawcy określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28. lipca 1998r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

Z chwilą otrzymania zawiadomienia o zaistniałym wypadku przy pracy  do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn  pracodawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób, który uniemożliwi: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z zaistniałym wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych oraz innych przedmiotów, które doprowadziły do wypadku lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

Najistotniejszym obowiązkiem pracodawcy w przypadku wystąpienia w jego zakładzie wypadku przy pracy jest ustalenie okoliczności i przyczyn tego wypadku. W tym celu pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy w odpowiednim składzie. Zespół ten winien być przynajmniej dwuosobowy i to, kto ma być w jego strukturach, uzależnione jest od rodzaju wypadku oraz od ilości zatrudnionych pracowników. Zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku. W szczególności do jego obowiązków należ następujące czynności:
1) dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
2) sporządzanie szkicu lub fotografii miejsca wypadku  jeśli jest to konieczne,
3) przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
4) przesłuchanie świadków wypadku,
5) zasięgnięcie opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby opinii innych specjalistów,
6) zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,
7) dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30. października 2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
8) określenie środków profilaktycznych i wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego  licząc od dnia zawiadomienia o wypadku. Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat. Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego , w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, należy sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

  OFERUJEMY PAŃSTWU PROWADZENIE POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO:
- POMOC W POWOŁANIU ZESPOŁU POWYPADKOWEGO,
- USTALANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU,
- SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO I ZŁOŻENIE GO DO ZUS WRAZ Z WNIOSKIEM PRACOWNIKA O ODSZKODOWANIE,
- SPORZĄDZANIE STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU I ZŁOŻENIE JEJ DO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.

 
Copyright ©2010 by rafbhp Radomsko - linki, katalog stron WWWDj, Wodzirej, Wesele. Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Tomaszów, Radomsko.
Darmowy Katalog StronBHP i PPOŹ Szkolenia i nadzoryDarmowy katalog stron internetowychPromują nas katalogistron.net
Pozycjonowanie Stron Częstochowa Katalog Jaboleseo katalogkatalog stron
Katalog stron - nKatalogKatalog stronkatalog stron internetowychnoclegi Warszawa - noclegi Warszawakatalog.dopisuj.pl - najlepsze strony w najlepszym katalogu!Katalog Stronhttp://lodzkie.turegion.pl/rafbhpszkolenia.html"stat4uDodaj stronę do kataloguZwrot podatku
Biuro podatków zagranicznych. Jeśli legalnie pracowałeś za granicą, odzyskamy Twój podatek. Szybkie i sprawne procedury, niskie prowizje.Kursy i szkolenia BHPSexowna bieliznaPlexusKatalog Stron wwwkatalogmen.plWzrost.net - katalog najlepszych stron!
Katalog stron wwwKatalog stronKatalog stron internetowych Sznurkownia.plKatalog stron wartych uwagiwymiana linkaminoclegi Warszawa - noclegi WarszawaMaszyny do MetaluKatalog stron i firm Łódźkatalog abixBranżowy Katalog Stron InternetowychGoogle bot last visit powered by Bots VisitYahoo bot last visit powered by  Bots VisitMsn bot last visit powered by  Bots VisitFree Automatic BacklinkKreator Stron www